© 2015 - 2020 Fondation Behnam-Bakhtiar.

CHANGIZ

SHAHVAGH

Changiz Shahvagh (1933- 1996).